Tisk

CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT

REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL

REG ERSRegulátor typu ETX-ERS je určen pro ovládání servopohonů trojcestných směšovacích ventilů, které mají 2 vstupy pro reverzibilní chod motorku a koncové spínače. Další dva termostaty jsou pro volné použití, také jako diferenciální. Regulátor je řešen jako přístroj o šířce 4 modulů, je určen pro vestavění do rozvaděče a uchycení na lištu DIN. Na panelu je čtyřmístný zobrazovač s červeně svítícími 14mm vysokými číslovkami.

Maximální rozsah zobrazení je +/-1999. Součástí dodávky regulátoru je napájecí transformátorek a čtyři teplotní čidla typu PTC.

Regulátor ETX-ERS  pracuje v režimu dvoustavové regulace ON/OFF. Jeho výstupy OUT1 až OUT5 jsou tvořené kontakty relé a označení se číselně shoduje s označením na čelním panelu V1 až V4 a R. Jejich aktivace se indikuje rozsvícením segmentu nebo tečky. Pod displejem jsou tři tlačítka: šipka nahoru, šipka dolů a E (Enter). Regulátor obsahuje dvě samostatně použitelné části:

První část tvoří regulátor pro směšovací ventil, který využívá dvě teplotní čidla (tt pro teplotu vody a tE pro měření venkovní teploty) a dva výstupy OUT3 a OUT4 pro ovládání směru otáčení servopohonu. Teplota topné vody se dá nastavit na pevnou hodnotu SEt, nebo lze využít možnost ekvitermní regulace v závislosti na venkovní teplotě tE. Lze nastavit strmost přímky, její koncové body a omezení teploty vody. Podrobnosti jsou v návodu. Regulátor obsahuje hodiny reálného času a umožňuje nastavit pokles regulované teploty o zvolenou hodnotu v nastavené časovém intervalu. Dále lze aktivovat celodenní pokles teploty (útlum), například pro dlouhodobé temperování objektu.

U regulátoru lze nastavit funkci sepnutí výstupu OUT5, kdy po nastaveném čase C-E výstup OUT5 sepne, nedojde-li během této doby ke zvýšení teploty výstupní vody (servopohon naplno otevřel ventil, teplota tt během nastaveného času nestoupne, tzn. chybí energie pro vytápění). Tak může zapnout nebo odblokovat zdroj tepla (elektrokotel, TČ, plynový kotel, otevřít ventil, nebo jen indikovat poruchu dodávky energie).

Druhou část tvoří dva termostaty s teplotními čidly t1 a t2 a výstupy OUT1 a OUT2. Jedná se o termostaty s možností nastavení různých funkcí. Mají nastavení hystereze, časového zpoždění a možnost nastavení funkce diferenciálních termostatů. Výstupy OUT1 a OUT2 spínají při dosažení nastavených teplot nebo rozdílu různých teplot. Všechny funkce jsou podrobně popsány v návodu regulátoru ETX-ERS. Funkci diferenciálního termostatu lze s výhodou použít například pro spínání oběhového čerpadla teplovodních slunečních kolektorů.

ZOBRAZENÍ VELIČIN NA DISPLEJI

Podle nastavení parametru rot je údaj na displeji jen číselný, nebo se střídá informace, o který údaj jde a jeho hodnota, nebo se vše postupně automaticky přepíná. Zobrazované informace na displeji lze také přepínat levým nebo středním tlačítkem se šipkami. Podle zvolené funkce termostatů nejsou některé údaje z níže uvedených potřebné a nezobrazují se.

tt      skutečná regulovaná teplota, aktivní funkce celkového útlumu je indikována jejím blikáním

tr      nastavená teplota vody nebo ekvitermu, fce celkového útlumu je indikována jejím blikáním

tE     venkovní teplota

t1     teplota naměřená čidlem t1

t2     teplota naměřená čidlem t2

Hod  reálný čas - hodiny, přepíná se zobrazení hodiny-minuty

Na následujícím obrázku je schema zapojení pro servopohon s motorkem pro napětí 230V AC, v návodu je podobné schema i pro servo s motorkem pro 24V AC:

ERS 230V

 FUNKCE REGULÁTORU

REGULACE TEPLOTY TOPNÉ VODY NA PEVNOU TEPLOTU. Druh regulace teploty se volí parametrem tYP. Při nastavení tYP=1 bude regulátor udržovat nastavenou teplotu tr. Motorek servopohonu je zapínán podle směru odchylky teploty vody tt od tr v intervalech C-S a to tak, že pokud je odchylka teploty tt od tr vyšší, než je SkH, bude servomotorek dostávat impulzy o délce tdH. Tím se teplota tt rychleji přiblíží k požadované teplotě tr. Když se teplotní rozdíl sníží na tdL, budou impulzy kratší, a to podle času SkL. Tím se teplota doreguluje velice přesně na požadovanou hodnotu. Intervaly nejsou pevné, s přibližováním teploty tt k tr se zkracují a přesnost nastavení se zvyšuje. Pokud dojde z nějakého důvodu k rychlému zvýšení vstupní teploty (připojení výkonného zdroje tepla, otevření nahřáté nádrže a podobně) a teplota tt bude vyšší, než t-M, zapne se výstup OUT3 trvale a ventil se rychle uzavře. Po poklesu teploty tt se opět spustí regulační cyklus a teplota se nastaví na správnou hodnotu. Tím se chrání topný systém proti nežádoucímu přehřátí.

EKVITERMNÍ REGULACE: Regulátor umožňuje regulaci teploty topné vody na pevně nastavenou teplotu, nebo se tato teplota může měnit podle teploty venkovního vzduchu. Při nastavení tYP=0 je v činnosti ekvitermní regulace. Její parametry lze nastavit podle diagramu v návodu.

NOČNÍ ÚTLUM TEPLOTY tt: Noční útlum lze nastavit pomocí časových intervalů Uon (čas zapnutí) a Uof (čas vypnutí). V tomto čase se nastavená teplota tr nebo teplota daná výpočtem ekvitermu sníží o hodnotu nastavenou parametrem ntd. Pokud by byla výsledná teplota nižší, než SLo, bude nastavena teplota SLo.

CELKOVÝ ÚTLUM TEPLOTY tt: Celkový útlum je stav regulace, kdy se teplota tr nebo teplota daná výpočtem ekvitermu sníží o hodnotu Utd (řádek 10). Tento stav platí po celých 24 hodin a lze jej vyvolat v menu tt nebo tr stiskem středního tlačítka na dobu delší než 3 sekundy. Indikace tohoto stavu je blikání displeje s teplotou tt a tr. Podobně lze tuto funkci vypnout. V tomto režimu se nezohledňuje noční útlum, celkový útlum má přednost. Podobně jako u nočního útlumu platí, že pokud by byla výsledná teplota nižší než SLo, nastaví se na SLo. Tento režim je vhodný pro provoz vytápění objektu například jako temperování při delší době nepřítomnosti.

Parametr F-5 slouží k volbě funkce výstupu OUT5:

F-5=E-o  zapnutí zdroje tepla po čase C-E, pokud se servopohon zcela otevře a nedojde v daném intervalu ke zvýšení teploty,

F-5=Utl   indikace zapnutého celkového útlumu středním tlačítkem,

F-5=noC  indikace nočního útlumu zapnutého časovačem (Uon-Uof),

F-5=Ut2   indikace aktivace obou útlumů.

V následující tabulce jsou uvedeny možnosti nastavení funkcí termostatů:

Nastavení it1, it2 Funkce termostatu
0 vypnut
1 termostat podle teploty čidla t1
2 termostat podle teploty čidla t2
3 termostat podle venkovní teploty tE
4 termostat podle venkovní průměrné teploty tEA
5 termostat podle teploty vody tt
6 termostat podle nastavené nebo vypočtené teploty ekvitermu tr
7 diferenciální termostat t1-t2
8 diferenciální termostat t1-tr
9 diferenciální termostat t2-tE
10 diferenciální termostat t2-tEA
11 diferenciální termostat t2-tt

Celý návod pro regulátor směšovacího ventilu je tady: pdfETX_ERS_NAVOD.pdf

Přidat komentář