Tisk

CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT

POUŽITÍ REGULÁTORU ETX-TČ V.26

thumb REG MODULČlánek popisuje hlavní funkce a zapojení regulátoru ETX-TC s poslední verzí SW (V.26), a jeho zapojení do sysmu ovládání TČ země-voda nebo voda-voda. Najdete zde zapojení bez softstartéru nebo s ním, s klasickým expanzním ventilem, ale také s možností připojení elektronicky řízeného expanzního ventilu s krokovým motorkem.


Přehled všech funkcí:

 1. Chod TČ je ovládán podle nainstalovaného programu, poslední verze je V.26. Všechny parametry je možné měnit v uživatelsky přístupném menu nebo v servisním menu pod heslem.
 2. Regulovaná teplota v akumulační nádrži se dá nastavit na pevnou hodnotu nebo ji regulátor mění podle vypočítávané průměrné venkovní teploty. Parametry závislosti venkovní teplota/teplota vody v nádrži se dají libovolně volit (horní a dolní meze, strmost).
 3. Regulátor má časové blokování opakovaných startů TČ.
 4. Regulátor má 2 impulzní vstupy pro přímé připojení vodoměrů pro detekci a měření průtoku vody v primárním a sekundárním okruhu TČ voda-voda, případně země-voda, nebo v sekundárním okruhu TČ vzduch-voda. Lze připojit i flow-switch, dvoustavový detektor průtoku.
 5. Regulátor nejdříve zapne otevírání elektricky ovládaných ventilů v okruzích kapalin, oběhová čerpadla kapalin, zkontroluje průtoky a potom zapne kompresor. Dosažení nastaveného průtoku (průtoků) se indikuje blikáním kontrolky na panelu.
 6. Okamžitý průtok (průtoky) se zobrazuje na displeji v m3/h.
 7. V případě poklesu průtoku se TČ vypne a po nastaveném čase se regulátor pokusí o nový start. Pokud je vše v pořádku, TČ zapne. Po třetím pokusu s trvající poruchou průtoku se TČ odstaví a indikuje se porucha.
 8. Čidlo tu se dá využít pro hlídání max. teploty výtlaku kompresoru TČ země-voda a voda-voda. Při překročení nastavené teploty se TČ vypne, start se 2x opakuje a potřetí je oznámena porucha.
 9. Na vstup FLOW lze připojit kontakty detektoru průtoku (flow-switch) nebo kontakty havarijního termostatu pro hlídání překročení teploty výtlaku kompresoru všech typů TČ.
 10. Nevyužitý impulzní vstup lze použít pro měření průtoku jinde, například v otopné soustavě mimo TČ bez vlivu na jeho chod.Po vypnutí kompresoru se mohou ponechat oběhová čerpadla sekundární i primární strany po nastavenou dobu v chodu.
 11. Při nedostatečném výkonu TČ může regulátor po nastavené době zapnout přídavný zdroj tepla. Při zapnutí elektrokotle se může, nebo nemusí nechat oběhové čerpadlo sekundáru v chodu.
 12. V době trvání vysokého tarifu je volitelná možnost ponechat v činnosti TČ a blokovat jen přídavný zdroj tepla (například elektrokotel), nebo se může vypnout vše.
 13. V případě vzniku poruchy a následného vypnutí TČ (průtok, tlak) je možno nastavit automatické zapnutí přídavného zdroje.
 14. Provoz TČ je možné blokovat nastavením minimální a maximální venkovní teploty.
 15. V menu je možno volit typ kontaktů obou presostatů: za provozu sepnuté nebo rozepnuté a lze nastavit zpoždění reakce regulátoru na ně.
 16. Je možné přepínat režim ohřevu akumulační nádrže na pevnou teplotu nebo ekvitermně.
 17. TČ lze dálkově vypnout zkratováním teplotního čidla výparníku. Po rozpojení se spustí nový startovací cyklus.
 18. Lze nastavit funkci „automatické protáčení oběhových čerpadel“ proti zatuhnutí mimo provoz TČ.
 19. TČ lze vnutit max. dobu provozu a nastavit délku pauzy.
 20. U TČ vzduch-voda je možné blokovat spuštění odtávacího cyklu, pokud je teplota v akumulační nádrži nižší, než nastavená. Jde o bezpečný provoz v režimu odtávání.
 21. Odtávací cyklus se spouští na základě rozdílu teploty výparníku a venkovního vzduchu, nebo lze volit odtávání po nastaveném čase. Odtávací cyklus lze spustit kdykoli manuálně.
 22. Odtávací cyklus TČ vzduch-voda je blokován v době, kdy je teplota výparníku vyšší než nastavená, tj. když ještě nevzniká námraza.
 23. Regulátor dovoluje přepínání 4cestného ventilu za chodu kompresoru nebo v klidu.
 24. U kompaktních TČ umístěných venku lze nastavit periodické spínání oběhového čerpadla vody při poklesu venkovní teploty pod zvolenou mez.
 25. Regulátor umožňuje volbu odtávání námrazy z výparníku pomocí horkých par z kompresoru.
 26. Na displeji se u TČ vzduch-voda m.j. zobrazuje informace o teplotním rozdílu venkovního vzduchu a výparníku (v K), který zbývá do startu odtávacího cyklu.
 27. Dvojice propojených regulátorů může ovládat dvě paralelně pracující TČ vzduch-voda s tím, že nedovolí současné spuštění odtávacích cyklů.

Použitím regulátoru pro TČ vzduch-voda se v tomto článku nebudeme zabývat, zasloužilo by si samostatný článek. Základní popis funkcí regulátoru je tady, podrobné informace o regulátoru jsou v aktualizovaném návodu.

Pro ovládání TČ země-voda a voda-voda má regulátor vstupy pro připojení tří čidel teploty: tA=teplota vody v akumulační nádrži, tE=teplota venku a tu=teplota výstupní ochlazené kapaliny z výparníku. Pomocný modul TCX obsahuje další kontaktní vstupy pro nízkotlaký a vysokotlaký presostat, pro signál HDO a další se dá přepnout pro funkci detektoru průtoku (flow-switch) nebo pro havarijní kontaktní termostat výtlaku kompresoru. Další 2 vstupy jsou učeny pro kontaktní snímače impulzů z vodoměrů, které měří a hlídají průtoky kapalin na primární i sekundární straně. Výstupy regulátoru tvoří 5 relé. Dvě ovládají spínání oběhových čerpadel, jedno spíná stykač kompresoru, další stykač přídavného topného tělesa, pokud je použito a funkce pátého se dá nastavit například jako indikace poruch.

REG SCHEMATady je kladní zapojení a možnosti použití. Přestože regulátor obsahuje relé, která mohou spínat proud až 6A do odporové zátěže, je vhodné pro spínání indukčních zátěží, například asynchronních motorků oběhových čerpadel, použít oddělovací relé, zejména pokud je jejich příkon vyšší než cca 100W. Pro malovýkonová TČ země-voda se mohou pomocná relé vynechat.

SCHEMA TC REG V26Nejlepší bude, když si činnost regulátoru ukážeme na praktickém příkladu použití regulátoru pro řízení TČ země-voda. Máme například TČ se dvěma vodoměry a s ventilem v sekundáru TČ. Teplota v nádrži tA bude nastavena na pevnou hodnotu tr=35°C, hystereze (pokles teploty, kdy TČ opět zapne), je 2K (nesprávně 2°C, chcete-li). Limitní teplota ochlazené solanky volíme -6°C. Minimální průtok na primáru je nastaven na 1,2m3/h, na sekundáru na 1,0m3/h. V TČ je použit dvojitý presostat, který má kontakty v provozním stavu rozpojené. Provoz TČ je blokován signálem HDO. Časy jsou nastaveny podle níže uvedeného diagramu. Schema zapojení obsahuje všechny komponenty, které jsou potřebné pro ovládání TČ spíše s vyššími příkony oběhových čerpadel a kompresoru, proto jsou spínána pomocí přídavných relé nebo malých stykačů. Zapojení obsahuje i softstarter, ovládání uzavíracího ventilu s kulovým kohoutem ovládaným motorkem v okruhu sekundáru a připojení okruhů pro řízení vsttřikování chladiva elektronicky řízeným ventilem. Nepotřebné prvky lze ze zapojení snadno vynechat.

3FTady je schema bez softstartéru a přídavných relé pro TČ menších výkonů. Při použití jednofázového kompresoru odpadá i detektor sledu fází.

pdfSchema zapojení se softstartérem a s přídavnými relé

pdfSchema zapojení bez softstartéru

DIAGRAMCo se bude dít po zapnutí regulátoru? Displej 3x zabliká a rozsvítí se. Pokud je nastaven parametr "rot" na 0, bude displej ukazovat střídavě teplotu tA a stav regulátoru (OFF nebo On), a pokud je teplota tA o hysterezi td nižší, tedy méně než 33°C, objeví se číslo, které se bude po sekundách snižovat a střídat s informací On. Činnost je nejlépe vidět na časovém diagramu, z něj jsou také zřejmé významy nastavených časů. Regulátor odpočítává čas zbývající do startu. Začíná na 300 sec., při 150 se zapne čerpadlo sekundární strany a je to i povel pro otevření ventilu vody. Je-li použit softstarter, sepne se i stykač kompresoru, ale softstarter čeká na povel od výstupu O3. Při dosažení času 0 se zapne oběhové čerpadlo primární vody a 5 sekund před startem se testují průtoky. V tomto čase už na panelu dvojitě poblikává tečka R. V případě, že je vše v pořádku, výstup O3 aktivuje start softstarteru nebo sepne stykač kompresoru (viz jednodušší schema). Zároveň je to povel pro spuštění regulace elektronického expanzního ventilu, pokud je použit.

V případě použití softstarteru se stykač kompresoru zapíná naprázdno, bez proudu. Potom "najede" softstarter, v něm pak sepne relé, které přemostí jeho tyristory a podobně po ukončení provozu se nejprve plynule sníží otáčky kompresoru k nule a až po čase Ckd (řádek 47 návodu) se kontakty stykače rozpojí. Výhodou je prakticky nulové opotřebení kontaktů, které vůbec nejiskří a nezpůsobují žádné rušení. Pozor však na jednu věc: softstarter v žádném případě nemůže nahradit stykač, ten tam musí být! Jedna fáze je uvnitř stále propojena a řídí se jen zbývající dvě. To znamená, že ihned po sepnutí stykače kompresoru je na všech svorkách kompresoru napětí 230V! Toto napětí naměříte na všech svorkách kompresoru proti zemi, mezi svorkami bude 0, je to jen z jedné fáze.

Zde najdete celý podrobný návod k regulátoru ETX-TC verze V.26: NAVOD_V26.pdf

P.S.: Návod je nově přepracovaný, prosím, pokud najdete nějaké chyby nebo nejasnosti, napište.

Článek není zcela hotov.

 

Komentáře  

 
#3 Petr 2013-01-15 19:05
Dobrý den, jen takovou otázečku: Znamená to, že regulátor pracuje pouze se systémy s AKU nádrží? Když AKU nebude, tak snímač tA se dá připojit jinam, nebo se musí nějak obejít?
Citovat
 
 
#2 Aze 2012-02-14 20:07
Obávám se, že to nebude tak jednoduché. Vaše venkovní jednotka má motor kompresoru řízený invertorem, a předpokládám, že i elektronicky řízený expanzní ventil. O to vše se stará řídící jednotka, ale bližší informace k tomu nemám. Náš regulátor to přímo neumí. Dáváme přednost jednoduchosti...
Citovat
 
 
#1 Miloslav Pawiňski 2012-02-14 19:15
Dobrý den. Jsem majitelem nepovedného tep. čerpadla vzduch-voda, jehož poruchu mně není dodavatelská firma ani po 14. dnech odstranit. Technikem mně bylo řečeno, že je snad vadný nějaký tištěný spoj, a proto venkovní jednotka zn LG typu UU37W na povely z vnitřní jednotky nereaguje. Zodpovědní pracovníci se mnou nekomunikují, proto jsem přišel na myšlenku nahradit jejich řídící jenotku jednotkou Vaší. Je možné, že by mně Vaše firma dokázala pomoci a pokud ano, v jaké cenové
relaci? Děkuji za odpověď. Miloslav Pawisňski, tlf. 605182739.
Citovat
 

Přidat komentář